12.05.2021 – ŞEDINŢA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL

Primarul oraşului Târgu Ocna, judeţul Bacău
Având în vedere prevederile art. 133, alin.1) si art. 134, alin.1) si alin.3), lit.b) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificări şi completări ;
In temeiul art. 134, alin. 1) lit.a) coroborat cu art. 196, alin.1), lit.b) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificări şi completări
D I S P U N :


Art.1 Convocarea Consiliului local al oraşului Târgu Ocna în şedinţă extraordinar în data de 12.05.2021, ora 15.00, la sediul Primãriei oraşului Târgu Ocna din str.Trandafirilor, nr. 1, judeţul Bacău.
Art.2. Proiectul ordinii de zi este prevăzut în anexa la prezenta dispoziţie.
Art.3. Materialele aferente proiectelor de hotărâre înscrise în anexa la prezenta dispoziţie vor fi transmise membrilor Consiliului local Târgu Ocna în format electronic pe adresele de e-mail comunicate secretarului general al oraşului.
Art.4. La proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi pot fi formulate şi depuse amendamente, în conformitate cu prevederile art. 138, alin. 12) din Ordonanţa de urgenţă nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificari si completari şi cu prevederileart. 40 şi Anexa nr. 6 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local
Târgu Ocna – forma revizuită, aprobată prin Hotărârea nr. 15/25.02.2021.
Art.5. Prezenta dispoziţie poate fi atacată în conformitate cu prevederile Legii nr.544/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.6. Ĩn temeiul art. 135, alin.4) coroborat cu art. 197, alin.1) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificări şi completări dispoziţia va fi comunicată Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău, consilierilor locali ai oraşului Târgu Ocna şi va fi adusă la cunostinţă locuitorilor oraşului, conform prevederilor legale.

ANEXĂ la
Dispoziţia Primarului nr. 220 din 12.05.2021
PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ŞEDINŢA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL TÂRGU OCNA DIN 12.05.2021

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării cheltuielilor legate de
  proiectul „Modernizarea sistemului de iluminat public în orașul Târgu Ocna, județul
  Bacău”, în cadrul Programului de sprijinire a eficienţei energetice şi a gestionării inteligente
  a energiei în infrastructura de iluminat public.
  Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna
 2. Proiect de hotărâre privind asocierea Orasului Targu Ocna cu Judetul Bacau in
  vederea finantarii si realizarii in comun a lucrarilor „ Covor bituminos, executare santuri si
  acostamente pe sectorul de drum judetean DJ 116, de la Km 16+049 la km 17+849”

http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?ad_type=video&client=ca-video-pub-4968145218643279&videoad_start_delay=0&description_url=http%3A%2F%2Fwww.google.com&max_ad_duration=40000&adtest=on