Impozitele şi taxele locale Târgu Ocna 2020

Lista completa a impozitelor si taxelor locale click aici <<document>>

Potrivit art. 87 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ , in cadrul politicii economice nationale , unitatile administrativ teritoriale au dreptul la resurse financiare proprii , pe care autoritatile administratiei publice locale le stabilesc , le administreaza si le utilizeaza pentru exercitarea competentei si a atributiilor ce le revin, in conditiile legii. În scopul asigurarii autonomiei locale , autoritatile deliberative ale administratiei publice locale au dreptul sa instituie si sa perceapa impozite si taxe locale , in conditiile legii . De asemenea, potrivit prevederilor art. 129, alin.4), lit. c) consiliul local are atributii cu privire la stabilirea si aprobarea impozitelor si taxelor locale. La stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 s-au avut in vedere prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Astfel, Titlul IX din acest act normativ reglementeaza impozitele si taxele locale, art. 454 stabilind : „Impozitele şi taxele locale sunt după cum urmează: a)impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri; b)impozitul pe teren şi taxa pe teren; c)impozitul pe mijloacele de transport; d)taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor; e)taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamăşi publicitate; f)impozitul pe spectacole; g)taxele speciale; h)alte taxe locale”. Pe langa impozitele si taxele enumerate , resursele financiare, din punct de vedere fiscal care constituie venituri proprii ale bugetelor locale provin si din: a)amenzile aferente impozitelor şi taxelor locale precum şi dobanzile pentru plata cu întarziere a impozitelor si taxelor locale ; b) taxele judiciare de timbru şi alte taxe de timbru prevăzute de lege. De asemenea, potrivit prevederilor art. 491, alin. (1) din Legea nr. 227/2015, în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, de către consiliile locale, ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finantelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Sumele indexate se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se aplică în anul fiscal următor. Pentru anul 2020 propun indexarea impozitelor si taxelor locale cu rata inflatiei de 4,6%.

ART.1.1. Se aprobă valorile impozabile, impozitele şi taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si scutirile, respectiv amenzile aplicabile in orasul Târgu Ocna incepand cu anul 2020, conform anexelor nr. 1 – 7, care fac parte din prezenta hotãrâre . 1.2. Impozitele si taxele locale sunt indexate cu rata inflaţiei pentru anul 2018, respectiv 4.6%, comunicata pe site-ul oficial al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene.

ART.2. Impozitul anual pe cladiri, teren, mijloace de trasport, datorate bugetului local de catre contribuabili, persoane fizice si juridice, de pana la 50 lei inclusiv fiecare, se plateste integral pana la primul termen de plata (31.03.2020) ;

ART.3. Se acordă o bonificatie de 10% pentru plata cu anticipatie, pana la data de 31.03.2020 a impozitului pe clădiri, teren si mijloace de transport, datorat de catre persoanele fizice si juridice;

ART.4. Se aproba majorarea pentru anul 2020 cu 200% a impozitului pe cladiri si teren pentru imobilele neingrijite (cladiri si terenuri) situate in intravilan, in conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la criteriile de incadrare a cladirilor si terenurilor din intravilanul Orasului Târgu Ocna in categoria “neingrijite”, aprobat prin Hotararea Consiliului local nr. 7/2016;

ART.5. Se stabileşte indicele de concesionare pentru anul 2020, conform anexei nr.8, care face parte din prezenta hotãrâre .

ART.6. Se aproba Regulamentul de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale şi domeniile în care se pot institui conform Anexei nr.9, Regulamentul privind modul de aplicare a taxei pentru promovarea turistica a localitatii conform Anexei 9.1 , Regulamentul privind modul de aplicare a taxei pentru aparare civila si P.S.I conform Anexei 9.2 , Regulamentul de aplicare a taxei speciale pentru oficierea casatoriei in afara sediului Primariei orasului Targu Ocna conform Anexei 9.3. care fac parte din prezenta hotãrâre.

ART.7. Se aproba taxele pentru serviciile oferite de Centrul Balnear Parc Magura conform Anexei 10, care face parte din prezenta hotãrâre.

ART.8. Zonarea orasului Târgu Ocna avuta în vedere la determinarea obligatiilor fiscale, este stabilită prin hotărâre a consiliului local ;

ART.9. Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legiinr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările si completarile ulterioare.

ART.10. Ĩn temeiul art. 197 si art. 198 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, hotărârea va fi comunicată Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău, Primarului oraşului Târgu Ocna şi va fi adusă la cunostinţă publică, conform prevederilor legale.

www.orasul-targuocna.ro/proiectedehorarari/2019/2019!12!66!privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale la nivelul oraşului Târgu Ocna pentru anul 2020.pdf

http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?ad_type=video&client=ca-video-pub-4968145218643279&videoad_start_delay=0&description_url=http%3A%2F%2Fwww.google.com&max_ad_duration=40000&adtest=on