Convocare sedinta ordinara a Consiliului Local pentru data de 8 august 2017, orele 15.00

Se convocã  Consiliul Local al oraşului Tîrgu Ocna în şedinţă ordinarã in data de  8 august 2017, orele 15.00 , la sediul Primãriei oraşului Tîrgu Ocna, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotarare privind alegerea domnului consilier Pavalache Ioan presedinte de sedinta pentru luna septembrie 2017

Initiator: Primarul Orasului Tirgu Ocna

2. Proict de hotarare privind transformarea unor posturi, ca urmare a sustinerii examenului de promovare in gradul profesional imediat celui superior celui detinut de catre functionarii publici si modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului orasului Tirgu Ocna.

Initiator: Primarul Orasului Tirgu Ocna

3. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum si din cadrul serviciilor si compartimentelor subordonate consiliului local in conformitate cu prevederile Legii 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.

Initiator: Primarul Orasului Tirgu Ocna

4. Proiect de hotarare privind luarea in administrare a unor echipamente de colectare a deseurilor de catre orasul Tirgu Ocna in scopul realizarii Proiectului de interes comun Sistem integrat de Management al Deseurilor Solide in judetul Bacau.

Initiator: Primarul Orasului Tirgu Ocna

5. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local.

Initiator: Primarul Orasului Tirgu Ocna

6. Proiect de hotarare privind completarea HCL 67 din 20.07.2017 – infiintarea SC UTIL CONSECA – intreprindere publica avand personalitate juridica de societate comerciala cu raspundere limitata si aprobarea actului constitutiv.

Initiator: Primarul Orasului Tirgu Ocna

7. Informare privind raportul de control nr 14016 din 24.07.2017 privind principalele aspecte ce s-au desprin in urma controlului de fond efectuat la UAT Tg.Ocna de catre reprezentantii prefecturii Bacau.

8. Raportul primarului orasului Tirgu Ocna cu privire la vizita efectuata in localitati din Ucraina si Rep. Moldova.

9. Raportul viceprimarului orasului Tirgu Ocna cu privire la vizita efectuata in orasul Ceadr – Lunga Rep. Moldova.