Convocare sedinta ordinara a Consiliului Local pentru data de 31 IANUARIE 2019, ora 15.00

1. Proiect de hotărâre privind alegerea domnului consilier PANŢĨRU Cristinel preşedinte de şedinţă pentru luna februarie 2019; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii pretului / tarifului la apa potabila si canalizare si respectiv aprobarea modificarii pretului de producere si transport in vederea redistribuirii apei potabile; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.3 la Documentul de poziție privind modul de implementare a Proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluție al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru proiectul „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

5. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifului privind serviciile publice de salubrizare prestate de SC Compania de utilitati publice Tirgu Ocna SA pentru persoanele juridice de pe raza orasului Tirgu Ocna , in anul 2019; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru anul 2019, în vederea efectuării orelor de muncă de către beneficiarii de ajutor social acordat conform prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea situatiilor deosebite pentru care se acorda ajutoare de urgenta , cuantumul si metodologia de acordare a acestora; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. UTIL CONSECA SRL; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

9 . Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Târgu Ocna, judeţul Bacău ; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

10. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al orasului Târgu Ocna, judetul Bacau; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat incheiat intre Administrația Națională a Penitenciarelor – lider de proiect si Orasul Târgu Ocna si Centrul Educativ Târgu Ocna in calitate de parteneri , pentru implementarea proiectului „CHILD – “Reintegrarea socială a minorilor prin învățare și dezvoltare personală”; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

12. Proiect de hotărâre privind stabilirea structurii Comisiei sociale de analiza a dosarelor depuse in vederea repartizarii locuintelor destinate inchirierii , construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte in orasul Târgu Ocna; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe construite pentru tineri, destinate închirierii, în orasul Târgu Ocna; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

14. Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului bugetului institutiilor si activitatilor finantate integral din venituri proprii rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2018; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

15. Proiect de hotarâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului in suprafaţă de 2892 mp , situat în oraşul Tirgu Ocna, Cartier Gura Slănic, punct „Carieră” , jud. Bacău; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea tehnico-economici pentru investitia „Sistematizare verticala si racord la utilitati bloc de locuinte pentru tineret – C8”, construit prin Agentia Nationala pentru Locuinte. Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

17. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1, punctul nr. 7 ( operatiuni diverse – munca necalificata) din Hotararea Consiliului local Târgu Ocna nr. 98 din 29.11.2018; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

18. Informare privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, desfăşurată in semestrul II al anului 2018 . Serviciul administratie publica locala, autoritate tutelara, protectie sociala

19. Raport privind stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol la finalul anului 2018; Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului , administrarea domeniului public si privat, cadastru, agricultura

20. Ĩntrebări, interpelari , răspunsuri.

http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?ad_type=video&client=ca-video-pub-4968145218643279&videoad_start_delay=0&description_url=http%3A%2F%2Fwww.google.com&max_ad_duration=40000&adtest=on