Convocare sedinta ordinara a Consiliului Local pentru data de 20 septembrie 2018, orele 15.00

Se convocã Consiliul Local al oraşului Tîrgu Ocna în şedinţă ordinarã in data de 20 septembrie 2018, orele 15.00 , la sediul Primãriei oraşului Tîrgu Ocna, cu următoarea ordine de zi:

Proiect de hotarare privind alegerea doamnei consilier LEOLEACĂ Lenuţa preşedinte de şedinţă pentru luna octombrie 2018;
Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al orasului Tirgu Ocna in Consiliile de administraţie ale unitatilor de invatamant din raza administrativa a orasului Tirgu Ocna, pentru anul scolar 2018-2019
Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al SC Compania de utilitati publice Tirgu Ocna SA;
Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

Proiect de hotarare privind aprobarea organizării manifestărilor dedicate „Zilei Mondiale a Educaţiei – 5 octombrie” şi a ,, Zilei internaţionale a persoanelor vârstnice – 1 octombrie” ;
Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

Proiect de hotarare privind aprobarea participarii administratiei publice locale la organizarea Competitiei de mountain bike – tip cross si maraton „Calatorie intre cer si pamant”, in colaborare cu S.N.S. S.A. – Sucursala Salina Tirgu Ocna;
Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin negociere directă a terenului in suprafata de 6,30 mp pentru extindere spatiu aferent imobilului situat în oraşul Tîrgu Ocna,str. C. Negri, bl. A2, ap.2, jud. Bacau ;
Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

Proiect de hotarare privind aprobarea concesionării , prin licitaţie publică , a unui spatiu , avand destinatia cabinet medical, situat în imobilul din str. Slătineanu, nr. 1, oraş Tîrgu Ocna, jud. Bacău
Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor economici actualizati, aferenti proiectului, „Reabilitare strazi in orasul Tirgu Ocna, judetul Bacau”, finantat prin Programul National de Dezvoltare locala, Subprogramul „Regenerarea urbana a municipiilor si oraselor”;
Initiator: Primarul orasului Tirgu Ocna

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local
Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor oraşului Tirgu Ocna in Adunarea Generala a Actionarilor a Societătii Comerciale Compania de Utilitati Publice Tirgu Ocna SA si aprobarea contractului de mandat;
Initiator: Viceprimarul orasului Tirgu Ocna

Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor oraşului Tirgu Ocna in Adunarea Generala a Asociatilor a Societătii Comerciale UTIL CONSECA SRL si aprobarea contractului de mandat;
Initiator: Viceprimarul orasului Tirgu Ocna

Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al orasului Tirgu Ocna
Initiator: Viceprimarul orasului Tirgu Ocna

Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat intre orasul Tirgu Ocna si Fundatia Terres des Hommes Elvetia , in vederea implementarii Proiectului “Construire teren multisport la Scoala Gimnaziala nr. 1 , oras Tirgu Ocna, judetul Bacau”;
Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

Proiect de hotarare privind schimbarea denumirii unor străzi şi a unei pieţe din oraşul Tîrgu Ocna, jud.Bacău
Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

Informare privind organizarea manifestarilor culturale prilejuite de sarbatorirea
„Zilei Vanatorilor de Munte-2018”

Informare privind organizarea manifestarilor cultural artistice „Zilele orasului Tirgu Ocna – editia a XVIII-a”

Intrebari, interpelari , raspunsuri.

 

R O M Â N I A JUDETUL BACAU ORASUL TIRGU OCNA P R I M A R D I S P O Z I Ţ I A NR. 368 DIN 17.09. 2018

Privind modificarea Dispozitiei Primarului nr. 363 din 10.09.2018 – convocarea Consiliului local al orasului Tirgu Ocna in sedinta ordinara in data de 20.09.2018

Primarul oraşului Tîrgu Ocna, judeţul Bacău. Având în vedere: prevederile art. 39, alin. 1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 – Republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ; prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicata;

In temeiul art. 68 si art. 115, alin.1), lit. a) din Legea nr. 215/2001 – a administratiei publice locale – republicata în temeiul art. III din Legea nr. 286 din 29 iunie 2006.

D I S P U N :

Art.1 Se modifica punctul 1 al articolului unic din Dispozitia Primarului nr.363 din 10.09.2018 care va avea urmatorul continut :
Proiect de hotarare privind alegerea doamnei consilier LEOLEACĂ Lenuţa preşedinte de şedinţă pentru luna septembrie 2018 si a domnului consilier ISAIC Răducu George preşedinte de şedinţă pentru luna octombrie 2018;
Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

Art. 2. Celelalte prevederi ale Dispozitie Primarului nr. 363 din 10.09.2018 raman neschimbate.

Art. 3. In temeiul art. 115, alin.2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificari si completari , dispozitia va fi comunicata Institutiei Prefectului – judetul Bacau si membrilor comisiei nominalizati la art. 1.