Category: Politica si Administratie

Programul Salinei Tirgu Ocna in perioada sarbatorilor de iarna

Incepand cu data de 22.12.2018 se redeschide Baza de Turism .

Programul de vizitare zilnic, este cuprins intre orele 07:00-15:00.

Ultima intrare se efectueaza la ora 14:00.

Important: In zilele de 01si 02 IANUARIE 2019 Baza de Turism este INCHISA

19.12.2018, orele 14.00 – Sedinta ordinara a consiliului local Tirgu Ocna

Art.unic. Convocarea Consiliului local al oraşului Tîrgu Ocna în şedinţă ordinarã în data de 19.12.2018 , ora 14.00 , la sediul Primãriei oraşului Tîrgu Ocna, cu următoarea ordine de zi:

Proiect de hotărâre privind alegerea domnului Viceprimar NUŢU Costache preşedinte de şedinţă pentru luna ianuarie 2019;
Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind măsuri edilitar- gospodăreşti, administrarea fondului locativ public şi privat şi alte măsuri pentru asigurarea ordinii şi curăţeniei în orasul Tirgu Ocna ;
Iniţiator – Viceprimarul oraşului Tîrgu Ocna ;

Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul

Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

Continuare >>>

Convocare sedinta ordinara a Consiliului Local pentru data de 29 noiembrie 2018, ora 15.00

Se convocã Consiliul Local al oraşului Tîrgu Ocna în şedinţă ordinarã in data data de 29 noiembrie 2018, ora 15.00 , la sediul Primãriei oraşului Tîrgu Ocna, cu următoarea ordine de zi:

Proiect de hotărâre privind alegerea domnului consilier MITROFAN Mihai Ciprian preşedinte de şedinţă pentru luna decembrie 2018; – Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii din functiune a unor bunuri din domeniul privat al Orasului Tirgu Ocna, date in administrare catre SC CUPT SA prin Hotararea Consiliului local Tirgu Ocna nr.112 din 22.12.2016, cu modificarile ulterioare ; – Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

Proiect de hotarare privind stabilirea preturilor si tarifelor practicate de S.C. Compania de utilitati publice Tirgu Ocna S.A. in relatiile cu clientii – persoane fizice si juridice, pentru prestatiile executate de societate; – Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

Proiect de hotarare privind acordul de principiu al Consiliului local Tirgu Ocna pentru declansarea procedurii de achizitie a unui teren in vederea reamplasarii statii electrice 110/20kV; – Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local; – Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

Continuare >>>

Primaria Tirgu Ocna – Dezbatere publica privind aprobarea Proiectului de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

A N U N T
 
 Dezbatere publica privind aprobarea Proiectului de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

In baza prevederilor Legii nr. 52/2003 – art. 2 si art. 7 – privind transparenta decizionala in administratia publica si ale art. 16 din Legea nr. 273/2006 – privind finantele publice,  pentru asigurarea transparenţei şi publicităţii, Primarul orasului Tirgu Ocna aduce la cunoştinţa tuturor celor interesati Proiectul de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

Proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, poate fi consultat:

–          pe site-ul Primăriei orasului Tirgu Ocna – www.tirguocna.ro,  sectiunea « PROIECTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE ».

–          la sediul Primăriei orasului Tirgu Ocna, din str. Trandafirilor, nr. 1 – Serviciul buget contabilitate.

Publicul interesat poate trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu  valoare de recomandare cu  privire la proiectul de act normativ la registratura generala a Primariei Tirgu Ocna, precum si prin posta electronica : e-mail :   primaria@tirguocna.ro  pana pe data de 7.12.2018.

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Recomandare Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019„.

Convocare sedinta ordinara a Consiliului Local pentru data de 31 octombrie 2018, orele 15.00

Se convocã Consiliul Local al oraşului Tîrgu Ocna în şedinţă ordinarã in data de 31 octombrie 2018, orele 15.00 , la sediul Primãriei oraşului Tîrgu Ocna, cu următoarea ordine de zi:

1.Proiect de hotărâre privind alegerea domnului consilier MĂCIUCĂ Săndel Gheorghiţă preşedinte de şedinţă pentru luna noiembrie 2018;

Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a oraşului Tirgu Ocna pe trimestrul III – 2018 ;

Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

3. . Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local;

Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării , prin negociere directă, a terenului în suprafaţă de 14 mp situat în oraşul Tîrgu Ocna, str. Costache Negri , adiacent apartamentului nr. 1 ,bl. C 4, sc. A, jud. Bacău;

Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

5.Proiect de hotarâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului in suprafaţă de 2892 mp , situat în oraşul Tirgu Ocna, Cartier Gura Slănic, punct „Carieră” , jud. Bacău;

Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării şi finanţării manifestărilor dedicate Zilei Naţionale a României – 1 Decembrie;

Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

Continuare >>>

Dispozitia nr. 235 din 14.06.2018 privind stabilirea locatilor in care se pot desfasura adunarile publice in orasul Tirgu Ocna

Primaria Tirgu Ocna – Informare cu privire la modificarea Legii nr. 231/2018 – pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

 Primaria orasului Tirgu Ocna aduce in atentia locuitorilor prevederile Legii nr. 231/2018 – pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, care a intrat in vigoare la data de 09.08.2018.

 PRINCIPALELE MODIFICARI:

1. Mijloacele de proba pentru dovedirea detinerii de catre membrii cooperatori si mostenitorii acestora a suprafetelor de teren aferente casei de locuit si anexelor gospodaresti , precum si pentru curtea si gradina din jurul acestora – orice proba, inclusiv declaratii de martori ( art. I, pct.1 din Legea nr. 231/2018 –“Suprafeţele de terenuri aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curtea şi grădina din jurul acestora sunt acelea evidenţiate ca atare în actele de proprietate, în cartea funciară, în registrul agricol sau în alte documente funciare, la data intrării în cooperativa agricolă de producţie sau în lipsa acestora prin orice mijloace de probă, inclusiv declaraţii autentice de martori. În cazul înstrăinării construcţiilor, suprafeţele de teren aferente …….. sunt cele convenite de părţi la data înstrăinării, dovedite prin orice mijloace de probă, inclusiv declaraţii autentice de martori.”)

2. Situatia juridica a terenurilor situate in intravilanul localitatilor , aferente constructiilor edificate de catre fostele cooperative de productie , asociatii economice intercooperatiste si de fostele cooperative de consum , fiind astfel introduce, prin noua reglementare , o serie de conditii pentru ca aceste terenuri sa poata fi inscrise in proprietatea actualilor detinatori ( art. I, pct.2 din Legea nr. 231/2018 “Terenurile situate în intravilanul localităţilor, aferente construcţiilor edificate de către fostele cooperative de producţie, fostele asociaţii economice intercooperatiste şi fostele cooperative de consum, se înscriu în proprietatea actualilor deţinători, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

a) sunt deţinători de construcţii de la data dobândirii şi până la data solicitării înscrierii dreptului de proprietate;

b) fac dovada că imobilul este înregistrat în registrul agricol şi a plăţii impozitelor şi taxelor în conformitate cu prevederile legale;

c) pentru terenul aferent construcţiei nu a fost constituit sau reconstituit dreptul de proprietate;

d) terenurile nu sunt în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale.„)

Continuare >>>

Convocare sedinta ordinara a Consiliului Local pentru data de 20 septembrie 2018, orele 15.00

Se convocã Consiliul Local al oraşului Tîrgu Ocna în şedinţă ordinarã in data de 20 septembrie 2018, orele 15.00 , la sediul Primãriei oraşului Tîrgu Ocna, cu următoarea ordine de zi:

Proiect de hotarare privind alegerea doamnei consilier LEOLEACĂ Lenuţa preşedinte de şedinţă pentru luna octombrie 2018;
Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al orasului Tirgu Ocna in Consiliile de administraţie ale unitatilor de invatamant din raza administrativa a orasului Tirgu Ocna, pentru anul scolar 2018-2019
Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al SC Compania de utilitati publice Tirgu Ocna SA;
Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

Proiect de hotarare privind aprobarea organizării manifestărilor dedicate „Zilei Mondiale a Educaţiei – 5 octombrie” şi a ,, Zilei internaţionale a persoanelor vârstnice – 1 octombrie” ;
Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

Continuare >>>

Nuțu Costache este noul viceprimar al orașului Târgu Ocna

Joi 30 august 2018, a fost ales noul viceprimar al orașului.

Această situație a fost posibilă după ce domnului Neculai Drăgănuță i s-a retras sprijinul politic al partidului (ALDE), la  ședință fiind prezenți toți consilierii locali.

Pentru început Comisia de validare din cadrul Consiliului Local Târgu Ocna și-a dat avizul pentru ca Lucian Mihai Mitrofan să – și exercite atribuțiile de consilier local al ALDE.

Au fost făcute două propuneri: Costache Nuțu (din partea ALDE) și Mihai Rusu (din partea PNL).

Votul consilierilor locali pentru alegerea noului viceprimar : Costache Nuțu (10 voturi  – 6 PSD, 4 ALDE), Mihai Rusu (6 voturi), înregistrându-se și un vot nul.

”Nu vreau să fac promisiuni ci să vă asigur că voi da dovadă de o bună colaborare cu executivul, cu toți colegii”, a menționat Costache Nuțu, noul viceprimar al orașului Târgu Ocna, mulțumind celor care i-au acordat votul.

Domnul Costache Nuțu a mai detinut functia de viceprimar al orașului Târgu Ocna in perioada 2008 – 2012.

30.08.2018 – Sedinta CL : Ordine de zi suplimentata cu 2 pucte. Validare mandat CL (ALDE) si alegerea unui nou viceprimar

Suplimentare ordine de zi stabilita prin Decizia nr 333 din 21.08.2018, pentru sedinta ordinara a CL Tirgu Ocna din data de 30.08.2018, orele 15.00 cu urmatoarele proiecte de hotarare:

  1. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de CL a domnului MitrofanMihai Ciprian, supleant pe lista ALDE la algerile locale din iunie 2016
  2. Proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului orasului Tirgu Ocna