Category: Politica si Administratie

Convocare sedinta ordinara a Consiliului Local pentru data de 19 februarie 2018, ora 15.00

Se convocã  Consiliul Local al oraşului Tîrgu Ocna în şedinţă ordinarã in data data de 19 februarie  2018, ora 15.00 , la sediul Primãriei oraşului Tîrgu Ocna, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotarare privind alegerea domnului consilier Bucur Aurel preşedinte de şedinţă pentru luna martie 2018;
Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna
2. Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau , pentru anul 2018;
Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna
3. Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau ;
Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru anul 2018 in vederea efectuarii orelor de munca de către beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare
Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna
Continuare >>>

Primaria Tirgu Ocna – Dezbatere publica proiect buget 2018

Proiectul de buget al orasului Tirgu Ocna pentru anul 2018 a fost publicat pentru consultare pe site-ul Primăriei .

Convocare sedinta ordinara a Consiliului Local pentru data de 30 IANUARIE 2018, ora 15.00

Se convocã Consiliul Local al oraşului Tîrgu Ocna în şedinţă ordinarã in data data de 30 IANUARIE 2018, ora 15.00 , la sediul Primãriei oraşului Tîrgu Ocna, cu următoarea ordine de zi:

Proiect de hotarare privind alegerea doamnei consilier BARNA Liliana preşedinte de şedinţă pentru luna februarie 2018; – Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii “Contractului de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciului de operare instalatii deseuri municipale in judetul Bacau “ si a incheierii de catre ADIS Bacau , in numele si pe seama UAT Tirgu Ocna a Contractului cu SC ECOSUD SA Bucuresti; – Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau , pentru anul 2018; – Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

Proiect de hotarare privind aprobarea Master Planului actualizat in sectorul de apa si apa uzata ; – Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau ; – Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor, oras Tirgu Ocna; – Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

Continuare >>>

Şedinţă extraordinară de Consiliu Local. 3 proiecte pe ordinea de zi.

Se convocã Consiliul Local al oraşului Tîrgu Ocna în şedinţă extraordinarã in data de 19.01.2018 , ora 14.00 , la sediul Primãriei oraşului Tîrgu Ocna, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotarare privind alegerea doamnei consilier Barna Liliana presedinte de sedinta pentru sedinta extraordinara a Consiliului local Tirgu Ocna din 19.01.2018;
Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

2. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si a acordului de parteneriat in vederea depunerii spre finantare a Proiectului intitulat „ Servicii comunitare pentru persoane adulte cu dizabilitati”, cod de proiect 119327, apel de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/B/1;
Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

3. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii “Reabilitare si modernizare cladire existenta pentru infiintarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati in orasul Tirgu Ocna, jud. Bacau” si “Construire a 4 locuinte protejate pentru persoane adulte cu dezabilitati in orasul Tirgu Ocna,jud. Bacau”.
Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

Primaria Tirgu Ocna – INFORMARE cu privire la obiectivul “Reabilitare străzi Oraş Tîrgu Ocna”

INFORMARE
cu privire la obiectivul “Reabilitare străzi Oraş Tîrgu Ocna”
                                                
     Referitor la: Obiectivul de investiţii “Reabilitare străzi Oraş Tîrgu Ocna”, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, vă comunicăm următoarele:
•  În data de 13.10.2014 a fost încheiat Contractul de Prestări Servicii nr. 6467 între Oraşul Tîrgu Ocna şi  S.C. TOTAL PROIECT – EXE S.R.L. Bacău, având ca obiect executarea proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare străzi Oraş Tîrgu Ocna”. Valoarea totală a contractului a fost de 92.382,48 lei, sumă decontată prin programul PNDL.
•  În data de 09.09.2015 a fost semnat contractul de finanţare  nr.11709/25.08.2015 ( Ministerul Dezvoltării) – nr.6838/09.09.2015 Oraş Tg.Ocna, pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare străzi în oraşul Tg.Ocna, jud.Bacău” :
             str.Salinei – 868 ml;
            str.Paraul Vilcica – 201 ml;
            str.Poet Ion Grămadă – 209 ml (parţial);
            str. Coasta Măgurii – 240 ml;
            str. Gura Slănic – 520 ml (parţial);
            str. Ştefan Constantinescu – 357 ml;
            str. Avram Iancu – 447 ml;
            str. Vasile Alecsandri – 208 ml (parţial).
 
      Pe data de 09.11.2015 a fost semnat Actul Adiţional nr.1 la contractul de finanţare nr.11709/25.08.2015.  Potrivit art. III. Punctul IV. Obiectul contractului – Valoarea totală a investiţiei este  4.549.204,00 lei (inclusiv TVA), din care:
                          – 4.098.144 lei – valoarea cheltuielilor finanţate prin PNDL,
                          –    451.060 lei – cofinanţarea de la bugetul local
        •  În data de 23.11.2015 a fost publicată documentaţia de atribuire nr.218382 privind obiectivul de investiţii “Reabilitare străzi Oraş Tîrgu Ocna”, în valoare de 3.458.074 lei  fără TVA , validata de ANRMAP pe data de 25.11.2015. Tot pe 25.11.2015 a fost transmisă pe SEAP Invitaţia de participare nr. 382609 iar pe data de 26.11.2015 a fost validată de ANRMAP. Data licitaţiei a fost stabilită pe 11.12.2015.  Procedura a fost anulată în data de 09.12.2015, deoarece, în conformitate cu prevederile art.209 alin.1 litera c) din OUG 34/2006 -proiectantul nu a raspuns in termen la solicitarile de clarificari depuse in cadrul procedurii. Prin raspunsurile solicitate se modifica continutul documentatiei de atribuire.

Continuare >>>

11.12.2017, orele 15.00 – Sedinta ordinara a consiliului local Tirgu Ocna

Art.unic. Se convocã Consiliul Local al oraşului Tîrgu Ocna în şedinţă extraordinarã in data de 11.12.2017 , ora 15.00 , la sediul Primãriei oraşului Tîrgu Ocna, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului local Tirgu Ocna nr.57 din 26.06.2017 – darea în administrare a terenului şi a clădirilor aflate în oraş Tîrgu Ocna, str. Tiseşti, nr. 45 pentru o perioada de 25 de ani către Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacău pentru implementarea proiectului Servicii comunitare pentru persoane adulte cu dizabilitati;
Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

2. Proiect de hotarare privind acordul Consiliului local Tirgu Ocna pentru dezmembrarea in trei loturi de teren a imobilului situat in str. Tisesti, nr. 45, oras Tirgu Ocna ;
Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

3. Proiect de hotarare privind completarea Hotărârii Consiliului local Tirgu Ocna nr. 60/17.07.2017 – implementarea proiectului „Achiziția unui utilaj specific pentru dotarea serviciului de salubritate al orașului Tîrgu Ocna, județul Bacău”.
Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

Primaria Tirgu Ocna – „Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018” – Dezbatere publica

In baza prevederilor Legii nr. 52/2003 – art. 2 si art. 7 – privind transparenta decizionala in administratia publica, Consiliul Local al Orasului Tirgu Ocna organizeaza o dezbatere publica avand ca tema  :

Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018. Proiectul de hotarare este insotit de Raportul structurii de specialitate din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului orasului Tirgu Ocna.

Acest material este disponibil  la :
–  sediul Primăriei Oraşului Tg. Ocna :  Str. Trandafirilor Nr. 1- SERVICIUL BUGET CONTABILITATE ;
–  pe site-ul www.tirguocna.ro, sectiunea « PROIECTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE ».

Publicul interesat poate trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotarare, la registratura generala a Primariei Tg. Ocna, precum si prin posta electronica : e-mail : primaria@tirguocna.ro pana pe data de 15.12.2017.

PRIMAR – STEFAN  SILOCHI

Convocare sedinta ordinara a Consiliului Local pentru data de 28 noiembrie 2017, ora 15.00

Se convocã  Consiliul Local al oraşului Tîrgu Ocna în şedinţă ordinarã in data data de 28 noiembrie 2017, ora 15.00 , la sediul Primãriei oraşului Tîrgu Ocna, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotarare privind alegerea doamnei consilier AGHINEA LUMINITA preşedinte de şedinţă pentru luna decembrie 2017;
Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

2. Proiect de hotarare privind stabilirea modului de intocmire a Registrului agricol la nivelul orasului Tirgu Ocna , judetul Bacau si aprobarea Programului de masuri privind eficientizarea activitatii de inscriere a datelor din Registrul agricol ;
Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

3. Proiect de hotarare privind aprobarea Statutului orasului Tirgu Ocna , judetul Bacau;
Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

4. Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 30.000 lei din bugetul local pentru organizarea manifestarilor organizate la nivelul orasului cu prilejul sarbatorilor de iarna;
Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

5. Proiect de hotarare privind trecerea unui imobil din domeniul public de interes local in domeniul privat al orasului Tirgu Ocna;
Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

Continuare >>>

Proces de selectie pentru membrii Consiliului de Administratie SC CUPT SA TIRGU OCNA

ANUNT

Consiliul Local al orasului Tirgu Ocna, cu sediul in strada Trandafirilor, nr. 1, judetul Bacau in calitate de autoritate publica tutelara a SC COMPANIA DE UTILITATI  PUBLICE TIRGU OCNA SA  anunta inceperea procesului de selectie pentru membrii Consiliului de Administratie SC COMPANIA DE UTILITATI  PUBLICE TIRGU OCNA SA, in conformitate cu O.U.G. nr.l09/2011modificata si aprobata prin Legea nr.111/2016, a H.C.L. nr. 63 din 20 iulie 2017 si a dispozitiilor prevazute de procedura de selectie care va consta in depunerea de catre candidati a unui dosar de candidatura insotit de declaratia de intentie si sustinerea unui interviu de selectie, dupa urmatorul calendar:

       Depunerea candidaturilor se va face pana in data de 17 noiembrie 2017, ora 14:00.

     Selectia dosarelor si intocmirea listei scurte se va face pana in data de 24  noiembrie 2017.

     Interviul de selectie se va sustine in termen de maximum 4 zile lucratoare de la data limita pentru depunerea candidaturilor.

Continuare >>>

Convocare sedinta ordinara a Consiliului Local pentru data de 27 octombrie 2017, orele 14.00

Se convocã  Consiliul Local al oraşului Tîrgu Ocna în şedinţă ordinarã in data de  27 octombrie 2017, orele 14.00 , la sediul Primãriei oraşului Tîrgu Ocna, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotarare privind alegerea domnului consilier RUSU Mihai preşedinte de şedinţă pentru luna noiembrie 2017;
Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna
2. Proiect de hotarare privind transformarea postului contractual de referent tr. IA in inspector grad profesional II din cadrul Serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor, structura subordonata Consiliului local Tirgu Ocna ;
Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului orasului si a serviciilor subordonate Consiliului local al orasului Tirgu Ocna , pentru anul 2018;
Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna
4. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii si finantarii manifestarilor dedicate Zilei Nationale a Romaniei – 1 Decembrie;
Iniţiator – Primarul oraşului Tîrgu Ocna

Continuare >>>