A N U N Ţ – CENTRUL EDUCATIV TG. OCNA angajează fără concurs MEDIC PRIMAR I (medicină generală/medicină de familie)

– MEDIC PRIMAR I (medicină generală/medicină de familie) – 1 post;

Condiții specifice:

MEDIC PRIMAR – (medicină generală/medicină de familie)
I. Studii superioare – Facultatea de medicină – Medici de Medicină generală cu drept de liberă practică, specialişti sau primari confirmaţi în specialitatea Medicină generală/Medicină de familie.
II. Este necesar certificat/adeverință de confirmare în gradul profesional.
III. Membru al organizației profesionale. Certificatul de membru va fi vizat pe anul în curs.

Documente necesare:

În conformitate cu art.7, alin.1 din Ordinul Ministrului Justiției nr. 1560/C/23.04.2020, persoanele interesate vor transmite până la data de 11.05.2020, ora 1500, prin e-mail la adresa crtgocna@anp.gov.ro sau prin fax, la nr. 0234/341200, cererea de angajare, conform modelului anexat, însoțită de următoarele documente:
a) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
b) copia documentelor care atestă schimbarea numelui, unde este cazul;
c) curriculum vitae – model european;
d) copia livretului militar, unde este cazul – pentru posturile de poliţist de penitenciare;
e) copia diplomei de studii şi a foii matricole sau copia adeverinţei aflată în termen de valabilitate, conform normelor Ministerului Educaţiei şi Cercetării, care să ateste absolvirea studiilor necesare pentru ocuparea postului; pentru studiile absolvite în alte state, candidaţii prezintă documente de echivalare eliberate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării;
f) copiile certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
g) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz – pentru posturile de funcţionari publici;
h) copia carnetului de muncă şi/sau copia adeverinţei care să ateste locurile de muncă avute anterior, funcţiile ocupate, vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
i) cazierul judiciar sau, în cazul în care contextul instituţional nu permite eliberarea acestuia, candidatul depune o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale sau nu este în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată ulterior demarării procesului de recrutare, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
k) declaraţie pe propria răspundere că nu au fost agenţi sau colaboratori ai organelor de securitate şi nici ai vreunui serviciu de informaţii;
l) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal; m) alte documente relevante pentru angajare.
Documentele prevăzute a fi depuse în copie se verifică pentru conformitate cu originalul la data prezentării candidatului la unitate cu ocazia participării la interviul, dată în care acesta este obligat să prezinte şi documentele în original, sub sancţiunea respingerii cererii de angajare.

ANEXĂ (model cerere)
CERERE
de înscriere în vederea ocupării postului de ………………………….
Domnule/Doamnă director,

Subsemnatul/Subsemnata, ………………………………………….., fiul/fiica lui ………………………………. şi al/a …………………………, născut/ă în localitatea ………………………….., judeţul ……………………, în anul ……………., luna …………………, ziua …………, de cetăţenie …………………………….., cu domiciliul (reşedinţa) în localitatea ………………………………………, judeţul …………………………., absolvent/ă al/a ……………………………………………….., cu diplomă de ………………………, specializarea ……………………………………., de profesie ………………………………………, salariat/ă la …………………………………, starea civilă ……………………, vă rog să îmi aprobaţi angajarea, pe o perioadă determinată de 6 luni, pe postul de ………………………………………… la unitatea …………………………………………… din poliţia penitenciară.
Am luat cunoştinţă şi accept condiţiile de selecţionare, drepturile şi obligaţiile ce îmi revin.
Îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii datelor furnizate în prezenta cerere şi sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.
Sunt de acord ca Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unitatea penitenciară angajatoare să prelucreze datele mele personale în scopul îndeplinirii formalităţilor de angajare pe durată determinată de 6 luni.
Semnătura …………………………..
Data ………………..
Date de contact ……………………..

http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?ad_type=video&client=ca-video-pub-4968145218643279&videoad_start_delay=0&description_url=http%3A%2F%2Fwww.google.com&max_ad_duration=40000&adtest=on