31.07.2019 – Sedinta ordinara a Consiliului LOCAL

PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ŞEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL TÂRGU OCNA DIN 31.07.2019

1.Proiect de hotărâre privind alegerea doamnei consilier BARNA Liliana preşedinte de şedinţă pentru luna august 2019; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

2. Proiect de hotărâre privind îndreptarea eroarii materiale identificată în Anexa la Hotărârea Consiliului local Târgu Ocna nr. 8 din 31.01.2019 privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Târgu Ocna , judeţul Bacău; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

3.Proiect de hotărâre privind îndreptarea eroarii materiale identificată în Anexa la Hotărârea Consiliului local Târgu Ocna nr. 26 din 28.03.2019 privind darea în administrare şi exploatare către S.C Compania Regională de Apă Bacău SA a bunurilor rezultate în urma implementării Proiectului „ Extindere infrastructură de canalizare în oraşul Târgu Ocna, jud. Bacău”; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău , pentru anul 2019; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău , pentru anul 2019; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

6.Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute în favoarea SC DELGAZ GRID SA pentru suprafaţa totală de 929,2 mp ocupată definitiv din domeniul public al oraşului Târgu Ocna; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

7. Proiect de hotarare privind aprobarea execuţiei bugetare a oraşului Târgu Ocna pe trimestrul II al anului 2019; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Târgu Ocna nr. 3 din 19.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii “Reabilitare şi modernizare clădire existentă pentru infiinţarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi în oraşul Târgu Ocna, jud. Bacău” şi “Construire a 4 locuinţe protejate pentru persoane adulte cu dezabilităţi în oraşul Târgu Ocna, jud. Bacău” Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării sau gestionării necontrolate a deșeurilor ; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al Aparatului de specialitate al Primarului , al activităţilor autofinanţate şi a serviciilor subordonate Consiliului local al oraşului Târgu Ocna , judeţul Bacău; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea completarii Contractului de delegare prin gestiune directa a serviciului public de salubrizare a orasului Targu Ocna catre SC Compania de utilitati publice Tirgu Ocna SA , aprobat prin Hotărârea Consiliului local Targu Ocna nr.50 din 31.05.2017; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării manifestărilor cultural-artistice “Zilele orașului Tirgu Ocna – 2019” – editia a XIX-a; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

13. Proiect de hotarare privind aprobarea achizitiei de servicii juridice de consultanta, asistenta juridica si reprezentare in instanta a orasului Targu Ocna ; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării, prin licitaţie publică, a terenului în suprafață de 784 mp situat în oraşul Târgu Ocna, str. Victoriei, jud. Bacău, in vederea amenajarii unei autogari; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

15.Proiect de hotărâre privind stimularea şi motivarea cetăţenilor pentru contribuţia la acţiunile de înfrumuseţare a orasului Tãrgu Ocna, judeţul Bacău, prin participarea la concursul „Târgu Ocna – oraş-staţiune verde!” Iniţiator-Grupul consilierilor PSD din cadrul Consiliului local al orasului Targu Ocna

16.Raport privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2019; Serviciul administraţie publică locală, autoritate tutelară , protecţie socială

17. Informare privind Raportul de control nr. 80934 din 13.06.2019 întocmit de către Corpul de control din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice cu ocazia verificării realizarii obiectivului de investiţii “ Reabilitare străzi oraş Târgu Ocna, jud. Bacău”. Primarul oraşului Târgu Ocna

http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?ad_type=video&client=ca-video-pub-4968145218643279&videoad_start_delay=0&description_url=http%3A%2F%2Fwww.google.com&max_ad_duration=40000&adtest=on