26.09 – Sedinta ordinara a Consiliului Local

1.Proiect de hotărâre privind alegerea domnului consilier GROZAVU Ioan preşedinte de şedinţă pentru luna octombrie 2019; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

2.Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale identificată în Anexa la Hotărârea Consiliului local Târgu Ocna nr. 8 din 31.01.2019 privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Târgu Ocna , judeţul Bacău; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

3.Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale identificată în Anexa la Hotărârea Consiliului local Târgu Ocna nr. 26 din 28.03.2019 privind darea în administrare şi exploatare către S.C Compania Regională de Apă Bacău SA a bunurilor rezultate în urma implementării Proiectului „ Extindere infrastructură de canalizare în oraşul Târgu Ocna, jud. Bacău”; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

4.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5000 lei pentru susținerea activităților organizate în orașul Târgu Ocna cu ocazia „Zilei Mondiale a Educaţiei – 5 octombrie” ; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

5.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 7000 lei pentru sustinerea activitatilor organizate în orașul Târgu Ocna cu ocazia „Zilei Vanatorilor de Munte”- editia a-IV-a; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

6.Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute în favoarea SC DELGAZ GRID SA pentru suprafaţa totală de 74 mp ocupată din domeniul public al oraşului Târgu Ocna; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

7.Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al orasului Târgu Ocna in Consiliile de administraţie ale unitatilor de invatamant din orasul Târgu Ocna, pentru anul scolar 2019-2020; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

8. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin atribuire directa a terenului in suprafata de 26 mp situat în oraşul Târgu Ocna, Bulevardul Ferdinand I, adiacent apartamentului nr. 4 ,bl. F5, sc. A, jud. Bacău; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

9.Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin licitatie publica a terenului in suprafata de 300 mp situat în oraşul Târgu Ocna, str. General Eremia Grigorescu , incinta blocului F16; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

10. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a Fundatiei Terre des HommesElvetia , cu privire la terenul de sport edificat in cadrul Proiectului „Construire teren multisport la Scoala Gimnaziala nr. 1, oras Târgu Ocna, judetul Bacau”; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

11. Proiectul de hotârăre privind aprobarea declansarii procedurii de selectie pentru un post de membru in Consiliul de Administraţie pentru SC UTIL CONSECA SRL, in conformitate cu prevederile legislatiei privind guvernanta corporatista; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

12. Proiect de hotarare privind predarea Autospecialei compactoare ISUZU , ca bun de retur, societatii comerciale Compania de utilitati publice Tirgu Ocna SA; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

13.Intrebări, interpelări, răspunsuri.

Suplimentare ordine de zi:

D I S P O Z I Ţ I A NR. 491 DIN 23.09.2019 PRIVIND SUPLIMENTAREA ORDINII DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 26.09.2019, STABILITĂ PRIN ANEXA LA DISPOZIŢIA PRIMARULUI NR. 490/18.09.2019 Primarul oraşului Târgu Ocna, judeţul Bacău.

Având în vedere prevederile art. 135, alin.8) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ ; Luând în considerare Dispoziţia Primarului nr. 490/18.09.2019 privind convocarea Consiliului local Târgu Ocna in sedinta ordinara în data de 26.09.2019 In temeiul art. 134, alin. 1) lit.a) coroborat cu art. 196, alin.1), lit.b) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ ;

D I S P U N :

Art. 1 Suplimentarea ordinii de zi stabilita prin Dispozitia nr. 490 din 18.09.2019, pentru şedinţa ordinarã a Consiliului local Târgu Ocna din data de 26.09.2019, ora 15.00, cu urmatorul proiect de hotarare: Proiect de hotarare privind revocarea art. 7 din Hotarârea Consiliului local nr. 64 din 31.07.2019 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii al Primarului, al activitatilor autofinantate si serviciilor publice subordonate Consilului Local al orasului Târgu Ocna ; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

Art.2. Prezenta dispoziţie poate fi atacată în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. Art.3. Ĩn temeiul art. 135, alin.4) coroborat cu art. 197, alin.1) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, dispoziţia va fi comunicată Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău, consilierilor locali ai oraşului Târgu Ocna şi va fi adusă la cunostinţă locuitorilor oraşului, conform prevederilor legale

http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?ad_type=video&client=ca-video-pub-4968145218643279&videoad_start_delay=0&description_url=http%3A%2F%2Fwww.google.com&max_ad_duration=40000&adtest=on