26.03.2020 – ŞEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL TÂRGU OCNA

1.Proiect de hotărâre privind alegerea domnului consilier MITROFAN Mihai Ciprian preşedinte de şedinţă pentru luna aprilie 2020; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

2.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Indicatorilor de performanţă ai serviciului de iluminat public al oraşului Târgu Ocna ; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

3. Proiect de hotărârepentru aprobarea Strategiei locale cu privire la dezvoltarea si functionarea serviciului de iluminat public din orasul Târgu Ocna, jud. Bacău;Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

4.Proiect de hotărâre privind pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciului de salubrizare – oraş Targu Ocna, județul Bacău; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii , prin licitație publică, a unui spatiu din imobilul constructie situat în orasul Târgu Ocna, zona blocurilor A7-A8-A9, jud. Bacău;Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

6.Proiect de hotarare privind aprobarea concesionării, unui teren situat in str.C.Negri, nr. 45, oras Targu Ocna, jud. Bacau, adiacent imobilului teren si constructii, proprietatea SC 4D Timber Trading SRL;Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

7.Proiect de hotarare privind aprobarea listei de priorităţi la repartizarea locuinţelor construite prin ANL, potrivit punctajului stabilit în baza criteriilor de ierarhizare;Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

8. Proiect de hotărâreprivind acordarea Titlului de Cetăţean de onoare al oraşului Târgu Ocna Părintelui Panţîru Ion Vasile, preot paroh al Bisericii „Buna Vestire” (Răducanu). Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

9. Proiect de hotărâreprivind acordarea Titlului de Cetăţean de onoare al oraşului Târgu Ocna Părintelui Protosinghel Panţiru Claudiu – Constantin, egumen al Schitului Cireşoaia „Cuviosul Eftimie cel Mare” ; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

10. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al orasului Targu Ocna a unui imobil teren si completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului privat ; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

11.Proiect de hotărâreprivind aprobarea algoritmului de calcul si stabilirea zonelor de impozitare la nivelul orasului Târgu Ocna , judetul Bacau; Iniţiatori – consilieri locali Antohe Cristian, Barna Liliana, Isaic Raducu George, Iaru Gheorghe si Mitrofan Mihai Ciprian

12.Proiect de hotărâreprivind aprobarea unor măsuri pentru parcarea gratuita a mijloacelor de transport ale persoanelor cu handicap , la nivelul orasului Targu Ocna ; Initiator- consilier Maciucă Săndel Gheorghiţă

13. Proiect de hotărâreprivind derularea Proiectului „Targu Ocna – statiune verde”;Initiator- consilier Maciucă Săndel Gheorghiţă

14. Proiect de hotărârepentru schimbarea denumirii străzii „Progresului” in denumirea „Masa Reginei Maria”, situata in orasul Târgu Ocna, localitatea componenta Poieni; Initiator- consilier Maciucă Săndel Gheorghiţă

15.Raport privind starea economică, socialăşi de mediu a orasului Târgu Ocna pentru anul 2019;

16. Intrebări, interpelări, răspunsuri. P R I M A R , CONTRASEMNEAZĂŞtefan ŞILOCHI

Suplimentarea ordinii de zi stabilita prin Dispozitia nr. 106 din 16.03.2020, pentru şedinţa ordinarã a Consiliului local Târgu Ocna din data de 26.03.2020, ora 15.00, cu urmatoarele proiecte de hotarare:

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 al orasului Targu Ocna ; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

2.Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local Targu Ocna – revizuit prin Hotărârea nr. 99/31.10.2019; Iniţiator – Primarul oraşului Târgu Ocna

Art.2. Prezenta dispoziţie poate fi atacată în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.3.Ĩn temeiul art. 135, alin.4) coroborat cu art. 197, alin.1) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, dispoziţia va fi comunicatăInstituţiei Prefectului – judeţul Bacău, consilierilor locali ai oraşului Târgu Ocna şi va fi adusă la cunostinţă locuitorilor oraşului, conform prevederilor legale.

http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?ad_type=video&client=ca-video-pub-4968145218643279&videoad_start_delay=0&description_url=http%3A%2F%2Fwww.google.com&max_ad_duration=40000&adtest=on